در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۶       ساعت ۱۹:۴۵


شورای پژوهشی

بر پایه تأکیدات استاد معظم آیت الله حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی (دامت برکاته) در اهتمام مرکز به چاپ و انتشار تحقیقات دانش پژوهان، و نظر استاد معظم علامه نجم الدین طبسی (دامت برکاته) بر عمق بخشی و نظارت علمی هر چه بیشتر بر نگاشته های علمی دانش پژوهان و دانش آموختگان مرکز، شورای پژوهشی تأسیس شد.

وظایف این شورا عبارت است از:

2) تدوین آیین نامه پژوهشی.

3) تدوین طرح نامه مرکز تخصصی.

4) تدوین آیین نامه ارائه کنفرانس علمی و ارزیابی آن.

5) طراحی جداول و فرم های اطلاعات پژوهشی دانش پژوهان.

جلسات این شورا به طور منظم هر هفته برگزار می گردد.

 اعضای این شورا عبارتند از: حجج اسلام آقایان 1. حبیبی تبار: مدیر مرکز، 2. رئیسی: معاون مرکز، 3. علیرضا بهرامی: معاون مرکز، 4. پورامینی، 5. بلقان آبادی، 6. محسن طبسی، 7. بیانی، 8. حسینی.6.محمدحسین کریمی