در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۶       ساعت ۱۹:۴۵


در راستای نظارت بر فعالیت های سایت مرکز و همچنین تدوین برنامه کلی سایت، این شورا در اسفند سال 1392 تشکیل شد. این شورا در واقع به عنوان اتاق فکر سایت مرکز بوده و نظارت بر فعالیت سردبیران از وظایف این شورا می باشد. جلسات این شورا به طور منظم هر هفته برگزار شده و اعضای شورا گزارش فعالیت هفتگی خود را ارائه نموده و چشم انداز  و برنامه های هفته آتی خویش را نیز به اطلاع حاضرین در جلسه می رسانند.

اعضای این شورا عبارتند از: حجج اسلام آقایان 1. اسدالله رئیسی: معاون مرکز و رئیس شورا، 2. علیرضا بهرامی: معاون پژوهش مرکز و سردبیر بخش مقالات، 3. مهرابی: مدیر مسئول سایت، 4. کمال بهرامی: سردبیر بخش کتابخانه، 5. صفریان: سردبیر بخش شبهات، 6. صبوری: سردبیر بخش فرق و مذاهب، 7. بیانی: سردبیر بخش مدرس، 8. منصور سمائی: سردبیر بخش حدیث پژوهی، 9. کهندانی: سردبیر بخش اخبار و اطلاعیه ­ها.