سی و نهمین نشست علمی با نگرش نو به شبهات توسل

سی و نهمین نشست علمی با نگرش نو به شبهات توسل

مراسم رونمايي 75عنوان کتاب مرکز تخصصي ائمه اطهار(ع) و تجليل از ممتازين علمي مرکز فقهي ائمه اطهار(ع)

مراسم رونمايي 75عنوان کتاب مرکز تخصصي ائمه اطهار(ع) و تجليل از ممتازين علمي مرکز فقهي ائمه اطهار(ع)

سی و هفتمین نشست علمی با موضوع شیعه ستیزی در شبکه های ماهواره ای

سی و هفتمین نشست علمی با موضوع شیعه ستیزی در شبکه های ماهواره ای

پیش نشست تخصصی همایش دکترین مهدویت برگزار شد

پیش نشست تخصصی همایش دکترین مهدویت برگزار شد

سی و پنجمین نشست علمی با موضوع جاهلیت و هجرت از دیدگاه اسلام و سلفیه

سی و پنجمین نشست علمی با موضوع جاهلیت و هجرت از دیدگاه اسلام و سلفیه

سی و چهارمین نشست علمی با موضوع ضرورت پاسخ به شبهات سلیفه و مناظره در دنیای امروزی

سی و چهارمین نشست علمی با موضوع ضرورت پاسخ به شبهات سلیفه و مناظره در دنیای امروزی

سی و سومین نشست علمی با موضوع شیعه ستیزی در شبکه های ماهواره ای

سی و سومین نشست علمی با موضوع شیعه ستیزی در شبکه های ماهواره ای

برگزاري نشست علمي با عنوان آسيب شناسي روش تفسير سلفي در معناشناسي آيات توحيدي قرآن در مرکز تخصصي ائمه اطهار(ع

برگزاري نشست علمي با عنوان آسيب شناسي روش تفسير سلفي در معناشناسي آيات توحيدي قرآن در مرکز تخصصي ائمه اطهار(ع