فراخوان مقاله جهت درج در فصلنامه

فراخوان مقاله فصلنامه مطالعات مقارنه ای

بیست و هفتمین نشست علمی

بیست و هفتمین نشست علمی (تقابل اهل سنت با وهابیت)

بیست و پنجمین نشست علمی

بیست و پنجمین نشست علمی (پیامدهای فرهنگی و تمدنی پدیده تکفیر)

نشست علمی «تأثیر اندیشه سلفیه در تحولات جهان اسلام»

با هدف شناخت و نقد اندیشه سلفیه؛ نشست علمی «تأثیر اندیشه سلفیه در تحولات جهان اسلام» برگزار شد