سی و دومین نشست علمی پژوهشی «آسیب شناسی روش تفسیر سلفی»

سی و دومین نشست علمی پژوهشی «آسیب شناسی روش تفسیر سلفی»

سی و يكمین نشست علمی پژوهشی «دور الشيعه في احياء الاثار النبويه»

سی و يكمین نشست علمی پژوهشی «دور الشيعه في احياء الاثار النبويه»

سی‌امين نشست علمی پژوهشی «مصادره هجرت و جهاد از تئوري تا عمل»

سی‌امين نشست علمی پژوهشی «مصادره هجرت و جهاد از تئوري تا عمل»

نشست نوزدهم تقابل اهل سنت و وهابیت

نشست نوزدهم تقابل اهل سنت و وهابیت

نشست هفدهم امکان سنجی گفتگو و تقریب با سلفیه

نشست هفدهم امکان سنجی گفتگو و تقریب با سلفیه

نشست شانزدهم زیدیه سلفیه استاد سلطانی

نشست شانزدهم زیدیه سلفیه استاد سلطانی

نشست پانزدهم شیعه ستیزی جریان تکفیری استاد علی بخشی

نشست پانزدهم شیعه ستیزی جریان تکفیری استاد علی بخشی

نشست سیزدهم تأثیر اندیشه سلفیه در جهان اسلام

نشست سیزدهم تأثیر اندیشه سلفیه در جهان اسلام