نشست بیست و پنجم

نشست بیست و پنجم

سی و دومین نشست علمی پژوهشی «آسیب شناسی روش تفسیر سلفی»

سی و دومین نشست علمی پژوهشی «آسیب شناسی روش تفسیر سلفی»

سی و يكمین نشست علمی پژوهشی «دور الشيعه في احياء الاثار النبويه»

سی و يكمین نشست علمی پژوهشی «دور الشيعه في احياء الاثار النبويه»

سی‌امين نشست علمی پژوهشی «مصادره هجرت و جهاد از تئوري تا عمل»

سی‌امين نشست علمی پژوهشی «مصادره هجرت و جهاد از تئوري تا عمل»

نشست نوزدهم تقابل اهل سنت و وهابیت

نشست نوزدهم تقابل اهل سنت و وهابیت

نشست هفدهم امکان سنجی گفتگو و تقریب با سلفیه

نشست هفدهم امکان سنجی گفتگو و تقریب با سلفیه