دیدار مدیر مرکز تخصصی أئمه اطهار با مدیر دار الاعلام

دیدار مدیر مرکز تخصصی أئمه اطهار با مدیر دار الاعلام

دیدار مدیر و معاون مرکز تخصصی ائمه اطهار با مدیر پژوهشگاه حج و زیارت

دیدار مدیر و معاون مرکز تخصصی ائمه اطهار با مدیر پژوهشگاه حج و زیارت

نشست مراکز تخصصی عضو کار گروه پژوهش با مدیر و معاونین ائمه اطهار

نشست مراکز تخصصی عضو کار گروه پژوهش با مدیر و معاونین ائمه اطهار

نشست مشترک معاون امور بین الملل حوزه های علمیه با مدیر مرکز تخصصی ائمه اطهار

نشست مشترک معاون امور بین الملل حوزه های علمیه با مدیر مرکز تخصصی ائمه اطهار