در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۶       ساعت ۱۳:۲۶       ۲۰۰ بازدید


خلاصه خبر :
دکتر نجار زادگان با مدیر و معاون مرکز تخصصی أئمه اطهار (ع) پیرامون نقد کتاب قفاری و پیش برد کار پژوهش، در تاریخ 24/12/ 96 با مدیر و معاون، مرکز تخصصی أئمه اطهار (ع) گفتگو و تبادل نظر پرداخت.

دیدار و گفتگو، دکتر نجار زادگان با مدیر و معاون مرکز تخصصی أئمه اطهار (ع)

دکتر نجار زادگان با مدیر و معاون مرکز تخصصی أئمه اطهار (ع) پیرامون نقد کتاب قفاری و پیش برد کار پژوهش، در تاریخ 24/12/ 96 با مدیر و معاون، مرکز تخصصی أئمه اطهار (ع) گفتگو و تبادل نظر پرداخت.