فرق انحرافی استاد طبسی - جلسه

جلسه ششم ترم دوم استاد نجم الدین طبسی گروه چهارم سال 93

دیدن درس... ۵۰۲ بازدید

منبع شناسی کلام فریقین - جلسه

جلسه سوم ترم اول استاد جوادی گروه چهارم سال 93

دیدن درس... ۶۰۷ بازدید

امام شناسی - جلسه

جلسه سیزدهم ترم اول استاد طبسی گروه چهارم سال 93

دیدن درس... ۱,۰۱۴ بازدید

امام شناسی - جلسه

جلسه دوازدهم ترم اول استاد طبسی گروه چهارم سال 93

دیدن درس... ۱,۰۲۸ بازدید