شبهات کلامی - جلسه

جلسه دوم ترم اول استاد جاودان گروه 5 و 6 سال 94

دیدن درس... ۶۴۳ بازدید

فرق انحرافی - جلسه

جلسه دوازدهم ترم اول استاد محسن طبسی گروه پنجم سال 93

دیدن درس... ۱,۱۲۶ بازدید