فرق انحرافی استاد طبسی - جلسه

جلسه دهم ترم دوم استاد نجم الدین طبسی گروه چهارم سال 93

دیدن درس... ۴۶۹ بازدید

فرق انحرافی استاد طبسی - جلسه

جلسه نهم ترم دوم استاد نجم الدین طبسی گروه چهارم سال 93

دیدن درس... ۴۶۵ بازدید

فرق انحرافی استاد طبسی - جلسه

جلسه هشتم ترم دوم استاد نجم الدین طبسی گروه چهارم سال 93

دیدن درس... ۴۸۵ بازدید

فرق انحرافی3 (وهابیت) - جلسه

جلسه ششم ترم اول استاد علامه طبسی گروه چهارم سال 93

دیدن درس... ۵۰۰ بازدید