سیره و تاریخ معصومین - جلسه

جلسه یازدهم ترم اول استاد پورامینی گروه 5 و 6 سال 94

دیدن درس... ۹۶۸ بازدید

مهدویت - جلسه

جلسه یازدهم ترم اول گروه پنجم سال 93

دیدن درس... ۷۷۶ بازدید

مهدویت - جلسه

جلسه دهم ترم اول گروه پنجم سال 93

دیدن درس... ۷۰۹ بازدید

مهدویت - جلسه

جلسه نهم ترم اول گروه پنجم سال 93

دیدن درس... ۷۱۹ بازدید