فرق انحرافی3 (وهابیت) - جلسه

جلسه ششم ترم اول استاد علامه طبسی گروه چهارم سال 93

دیدن درس... ۵۰۰ بازدید

فرق انحرافی3 (وهابیت) - جلسه

جلسه پنجم ترم اول استاد علامه طبسی گروه چهارم سال 93

دیدن درس... ۴۶۱ بازدید

فرق انحرافی3 (وهابیت) - جلسه

جلسه دوم ترم اول استاد علامه طبسی گروه چهارم سال 93

دیدن درس... ۳۹۲ بازدید

فرق انحرافی3 (وهابیت) - جلسه

جلسه اول ترم اول استاد علامه طبسی گروه چهارم سال 93

دیدن درس... ۴۳۲ بازدید