سیره و تاریخ معصومین - جلسه

جلسه سیزدهم ترم اول استاد پورامینی گروه 5 و 6 سال 94

دیدن درس... ۹۲۷ بازدید

سیره و تاریخ معصومین - جلسه

جلسه دوازدهم ترم اول استاد پورامینی گروه 5 و 6 سال 94

دیدن درس... ۹۵۵ بازدید

سیره و تاریخ معصومین - جلسه

جلسه یازدهم ترم اول استاد پورامینی گروه 5 و 6 سال 94

دیدن درس... ۹۶۸ بازدید

سیره و تاریخ معصومین - جلسه

جلسه دهم ترم اول استاد پورامینی گروه 5 و 6 سال 94

دیدن درس... ۶۹۹ بازدید