کتابشناسی منابع تاریخ - جلسه 3

جلسه سوم ترم دوم استاد صفری فروشانی گروه 3 و 4 سال 94

دیدن درس... ۶۱۴ بازدید

سیره و تاریخ معصومین - جلسه 3

جلسه سوم ترم اول استاد پورامینی گروه 5 و 6 سال 94

دیدن درس... ۵۳۴ بازدید

کتابشناسی منابع تاریخ - جلسه 2

جلسه دوم ترم دوم استاد صفری فروشانی گروه 3 و 4 سال 94

دیدن درس... ۵۸۲ بازدید

سیره و تاریخ معصومین - جلسه 2

جلسه دوم ترم اول استاد پورامینی گروه 5 و 6 سال 94

دیدن درس... ۵۳۶ بازدید