سیره و تاریخ معصومین - جلسه 9

جلسه نهم ترم اول استاد پورامینی گروه 5 و 6 سال 94

دیدن درس... ۴۷۴ بازدید

سیره و تاریخ معصومین - جلسه 8

جلسه هشتم ترم اول استاد پورامینی گروه 5 و 6 سال 94

دیدن درس... ۴۵۰ بازدید

سیره و تاریخ معصومین - جلسه 7

جلسه هفتم ترم اول استاد پورامینی گروه 5 و 6 سال 94

دیدن درس... ۵۰۰ بازدید

سیره و تاریخ معصومین - جلسه 6

جلسه ششم ترم اول استاد پورامینی گروه 5 و 6 سال 94

دیدن درس... ۴۸۰ بازدید