عقاید خاص شیعه - جلسه 6

جلسه ششم ترم دوم استاد پورامینی گروه پنجم سال 93

دیدن درس... ۶۵۱ بازدید

فرق انحرافی - جلسه 6

جلسه ششم ترم اول استاد محسن طبسی گروه پنجم سال 93

دیدن درس... ۵۷۱ بازدید

عقاید خاص شیعه - جلسه 6

جلسه ششم ترم اول استاد زینلی گروه پنجم سال 93

دیدن درس... ۶۲۰ بازدید

آیات الولایة - جلسه 6

جلسه ششم ترم اول گروه پنجم سال 93

دیدن درس... ۶۵۱ بازدید