نقد و بررسی جوامع حدیثی اهل سنت2 - جلسه 11

جلسه یازدهم ترم دوم استاد منصورسمائی گروه 3 و 4 سال 94

دیدن درس... ۱۲۶ بازدید

نقد و بررسی جوامع حدیثی اهل سنت2 - جلسه 10

جلسه دهم ترم دوم استاد منصورسمائی گروه 3 و 4 سال 94

دیدن درس... ۱۱۶ بازدید

نقد و بررسی جوامع حدیثی اهل سنت2 - جلسه 9

جلسه نهم ترم دوم استاد منصورسمائی گروه 3 و 4 سال 94

دیدن درس... ۱۱۶ بازدید

نقد و بررسی جوامع حدیثی اهل سنت2 - جلسه 8

جلسه هشتم ترم دوم استاد منصورسمائی گروه 3 و 4 سال 94

دیدن درس... ۱۱۸ بازدید