آداب گفتگو و مناظره و تبلیغ - جلسه 5

جلسه پنجم ترم دوم استاد رضوانی گروه 3 و 4 سال 94

دیدن درس... ۱۳ بازدید

آداب گفتگو و مناظره و تبلیغ - جلسه 4

جلسه چهارم ترم دوم استاد رضوانی گروه 3 و 4 سال 94

دیدن درس... ۱۳ بازدید

آداب گفتگو و مناظره و تبلیغ - جلسه 3

جلسه سوم ترم دوم استاد رضوانی گروه 3 و 4 سال 94

دیدن درس... ۱۴ بازدید

آداب گفتگو و مناظره و تبلیغ - جلسه 2

جلسه دوم ترم دوم استاد رضوانی گروه 3 و 4 سال 94

دیدن درس... ۱۴ بازدید