آداب گفتگو و مناظره و تبلیغ - جلسه 5

جلسه پنجم ترم دوم استاد رضوانی گروه 3 و 4 سال 94

دیدن درس... ۱۰۳ بازدید

آداب گفتگو و مناظره و تبلیغ - جلسه 4

جلسه چهارم ترم دوم استاد رضوانی گروه 3 و 4 سال 94

دیدن درس... ۱۰۰ بازدید

آداب گفتگو و مناظره و تبلیغ - جلسه 3

جلسه سوم ترم دوم استاد رضوانی گروه 3 و 4 سال 94

دیدن درس... ۱۰۶ بازدید

آداب گفتگو و مناظره و تبلیغ - جلسه 2

جلسه دوم ترم دوم استاد رضوانی گروه 3 و 4 سال 94

دیدن درس... ۱۱۰ بازدید