مذاهب فقهی اهل سنت - جلسه 13

جلسه سیزدهم ترم اول استاد پورحیدری گروه 5 و 6 سال 94

دیدن درس... ۱۰۸ بازدید

مذاهب فقهی اهل سنت - جلسه 12

جلسه دوازدهم ترم اول استاد پورحیدری گروه 5 و 6 سال 94

دیدن درس... ۱۰۶ بازدید

مذاهب فقهی اهل سنت - جلسه 11

جلسه یازدهم ترم اول استاد پورحیدری گروه 5 و 6 سال 94

دیدن درس... ۱۰۵ بازدید

مذاهب فقهی اهل سنت - جلسه 10

جلسه دهم ترم اول استاد پورحیدری گروه 5 و 6 سال 94

دیدن درس... ۱۰۹ بازدید