پیدایش تشیع و فرق آن - جلسه 8

جلسه هشتم ترم اول استاد موسوی نژاد گروه چهارم سال 94

دیدن درس... ۱۵۳ بازدید

پیدایش تشیع و فرق آن - جلسه 7

جلسه هفتم ترم اول استاد موسوی نژاد گروه چهارم سال 94

دیدن درس... ۱۵۳ بازدید

پیدایش تشیع و فرق آن - جلسه 6

جلسه ششم ترم اول استاد موسوی نژاد گروه چهارم سال 94

دیدن درس... ۱۵۶ بازدید

پیدایش تشیع و فرق آن - جلسه 5

جلسه پنجم ترم اول استاد موسوی نژاد گروه چهارم سال 94

دیدن درس... ۱۴۹ بازدید