درایة الحدیث - جلسه 13

جلسه سیزدهم ترم اول استاد آل مجدد گروه چهارم سال 94

دیدن درس... ۱۸۹ بازدید

درایة الحدیث - جلسه 12

جلسه دوازدهم ترم اول استاد آل مجدد گروه چهارم سال 94

دیدن درس... ۱۷۹ بازدید

درایة الحدیث - جلسه 11

جلسه یازدهم ترم اول استاد آل مجدد گروه چهارم سال 94

دیدن درس... ۱۷۴ بازدید

درایة الحدیث - جلسه 10

جلسه دهم ترم اول استاد آل مجدد گروه چهارم سال 94

دیدن درس... ۱۷۷ بازدید