تاریخ کلام - جلسه 12

جلسه دوازدهم ترم دوم استاد طالقانی گروه چهارم سال 93

دیدن درس... ۵۴ بازدید

تاریخ کلام - جلسه 11

جلسه یازدهم ترم دوم استاد طالقانی گروه چهارم سال 93

دیدن درس... ۵۲ بازدید

تاریخ کلام - جلسه 10

جلسه دهم ترم دوم استاد طالقانی گروه چهارم سال 93

دیدن درس... ۵۴ بازدید

تاریخ کلام - جلسه 9

جلسه نهم ترم دوم استاد طالقانی گروه چهارم سال 93

دیدن درس... ۵۲ بازدید