منابع فقهی شیعه - جلسه 9

جلسه نهم ترم دوم استاد جعفر طبسی گروه چهارم سال 93

دیدن درس... ۱۳۴ بازدید

منابع فقهی شیعه - جلسه 8

جلسه هشتم ترم دوم استاد جعفر طبسی گروه چهارم سال 93

دیدن درس... ۱۳۷ بازدید

منابع فقهی شیعه - جلسه 7

جلسه هفتم ترم دوم استاد جعفر طبسی گروه چهارم سال 93

دیدن درس... ۱۳۸ بازدید

منابع فقهی شیعه - جلسه 6

جلسه ششم ترم دوم استاد جعفر طبسی گروه چهارم سال 93

دیدن درس... ۱۳۴ بازدید