نقد بهائیت - جلسه 5

جلسه پنجم ترم اول استاد روزبهانی گروه چهارم سال 93

دیدن درس... ۲۳۴ بازدید

نقد بهائیت - جلسه 4

جلسه چهارم ترم اول استاد روزبهانی گروه چهارم سال 93

دیدن درس... ۲۲۱ بازدید

نقد بهائیت - جلسه 3

جلسه سوم ترم اول استاد روزبهانی گروه چهارم سال 93

دیدن درس... ۲۱۳ بازدید

نقد بهائیت - جلسه 2

جلسه دوم ترم اول استاد روزبهانی گروه چهارم سال 93

دیدن درس... ۲۱۷ بازدید