نقد بهائیت - جلسه 5

جلسه پنجم ترم اول استاد روزبهانی گروه چهارم سال 93

دیدن درس... ۱۵۵ بازدید

نقد بهائیت - جلسه 4

جلسه چهارم ترم اول استاد روزبهانی گروه چهارم سال 93

دیدن درس... ۱۴۸ بازدید

نقد بهائیت - جلسه 3

جلسه سوم ترم اول استاد روزبهانی گروه چهارم سال 93

دیدن درس... ۱۴۱ بازدید

نقد بهائیت - جلسه 2

جلسه دوم ترم اول استاد روزبهانی گروه چهارم سال 93

دیدن درس... ۱۴۷ بازدید