فرق انحرافی2 - جلسه 6

جلسه ششم ترم دوم استاد روزبهانی گروه پنجم سال 93

دیدن درس... ۲۰۳ بازدید

فرق انحرافی2 - جلسه 5

جلسه پنجم ترم دوم استاد روزبهانی گروه پنجم سال 93

دیدن درس... ۲۰۶ بازدید

فرق انحرافی2 - جلسه 4

جلسه چهارم ترم دوم استاد روزبهانی گروه پنجم سال 93

دیدن درس... ۲۱۰ بازدید

فرق انحرافی2 - جلسه 3

جلسه سوم ترم دوم استاد روزبهانی گروه پنجم سال 93

دیدن درس... ۲۰۳ بازدید