فرق انحرافی2 - جلسه 6

جلسه ششم ترم دوم استاد روزبهانی گروه پنجم سال 93

دیدن درس... ۱۶۴ بازدید

فرق انحرافی2 - جلسه 5

جلسه پنجم ترم دوم استاد روزبهانی گروه پنجم سال 93

دیدن درس... ۱۷۰ بازدید

فرق انحرافی2 - جلسه 4

جلسه چهارم ترم دوم استاد روزبهانی گروه پنجم سال 93

دیدن درس... ۱۷۲ بازدید

فرق انحرافی2 - جلسه 3

جلسه سوم ترم دوم استاد روزبهانی گروه پنجم سال 93

دیدن درس... ۱۶۷ بازدید