مهدویت - جلسه 9

 در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ۲۳۷ بازدید
چکیده نکات

جلسه نهم ترم اول گروه پنجم سال 93

عنوان درس: مهدویت

استاد: حجة الاسلام فهیمی

جلسه: نهم

بسم الله الرحن الرحیم

ملاقات حضرت مهدی

بعضی با تفریط می گویند که ملاقات امکان ندارد وبعضی با افراط دیدار حضرت را امری عادی وبرای هر کس دست یافتنی می دانند.امکان دیدار درست است،اما آیا وظیفه داریم که دنبال زیارت حضرت باشیم واصل این باشد؟اصل زیارت فیض است ولی اصل بر غیبت است.دیدار به چند صورت می باشد:1- در رؤیا وخواب:که امکان دارد واشکالی هم نیست.2-به صورت مکاشفه:شخص خواب نیست ولی شبیه خواب است3- در بیداری:که خودش سه حالت دارد:الف-زیارت بدون شناخت که امکان رخ دادنش زیاد است.ب- زیارت در حالت تحیر وتردید:بعداً با قرائن می فهمد که حضرت را دیدار نموده است ودر حین تشرف به علت تصرفاتی که در او انجام می شود،متوجه نمی شود که کیست.ج- زیارت با شناخت کامل:این قسم است که محل نزاع می باشد که آیا امکان پذیر است یا نه(در دو قسم قبلی هم اگر ادعا باشد،می تواند محل نزاع باشد).دیدار در عصر غیبت:دو دیدگاه در آن است1- امکان دارد2- ندارد.اما دیدگاه اول:شیخ طوسی وسید مرتضی وسید ابن طاووس وبحر العلوم ونائینی ومقدس اردبیلی وعلامه طباطبایی و...این نظر را دارند وآن را اثبات می کنند(البته موارد نادر را در مقابل کسانی که به کل منکر دیدار هستند).اما استدلال آنها:1- عقلی: اولاً جامعه نیاز به امام دارد وامام حاضر است وثانیاً امام در زمان غیبت در این عالم وطیعی زندگی می کند.پس منع عقلی ندارد که دیگران حضرت را ببینند و محال عقلی نیست ومنافات با فلسفه غیبت ندارد.2- نقلی:روایاتی هست که زیارت در غیبت را تأکید می کند:یک دسته صریحاً کلمه یرونه را بکار می برند مثلاً شیخ صدوق در کمال الدین روایاتی می آورد.یک دسته هم بیان گر رفت وآمد حضرت بین مردم به طور ناشناس (یتردد بینهم ولا یعرفونه...) هستند. یک دسته هم بر استثنای یک عده افراد خاص که از محل زندگی حضرت خبر دارند(مثل روایت مفضل از امام صادق(ع):...الا نفر...).یک دسته هم وجود سی نفر را در کنار امام روایت کردند: خلاصه معلوم می شود امکان زیارت حضرت از نظر روایات امکان دارد.3-دلیل خارجی و تحقق عینی آن:که محکمترین دلیل آن است.عده زیادی نقل شده که زیارت کردند اما خود تشرفات چطور قابل قبول است؟دلیل صحت آنها تواتر آن است بلکه در حد فوق تواتر است وبسیاری از ناقلین جزو بزرگانند وبسیاری از تشرفات با کرامت همراه بوده است که صدورش از غیر امام ممکن نیست وروش بزرگان بر مخفی کردن بود.مثل جریان حاج علی بغدادی وبحر العلوم وعلی بن مهزیار ومرحوم فشندی ومرعشی و...وادعیه واذکاری به واسطه تشرفات نقل شده است مثل دستور العمل استخاره دادن به آقای مرعشی.

اما دیدگاه دوم که منکر ملاقاتند مثل: شیخ مفید و کاشف الغطاء وآقای دوزدوزانی(در کتاب تحقیق اللطیف حول توقیع شریف) وآقای ذاکری(در کتاب چشم به راه مهدی).اما ادله منکرین:عمده دلیل آنها توقیع حضرت به آخرین نائب که مشاهده خود را نفی می کند که شش روز قبل فوت علی بن محمد سمری نقل شده است ودر کتاب کمال الدین آمده است:...فقد وقعت الغیبة الثانیة...وسیأتی شیعتی من یدعی المشاهدة ألا فمن ادعی المشاهدة قبل خروج سفیانی فهو کذاب مفتری.قبل از ورود در توقیع :در کتاب دیدار در عصر غیبت (جعفری) آمده که خیلی از بزرگان به متواتر بودن تشرف اشاره نمودند مثل شیخ حر عاملی در اثبات الهدی وشهید صدر در تاریخ غیبت کبری وعلامه شبَر در انوار اللامعة فی شرح زیارة جامعة وعلامه نهاوندی وآیت الله صافی در منتخب الاثر.

اما توقیع:آیا اشکال سندی دارد؟مثلاً حاجی نوری صاحب مستدرک شبهه مرسل بودن وضعف سند را دارد وآقای نهاوندی وآیت الله صافی هم آن را متذکر شده اند.اما سندی که شیخ صدوق در کمال الدین دارد اصلاً مشکل سندی ندارد که آن را از ابو محمد کاتب واو هم از سمری نقل می کند.واتصال سند به امام درست است که حتی صاحب مکیال آن را صحیح عالی می داندوعلمای ما به آن استناد کردند. اما جواب آنها که از توقیع استفاده نمودند:1-علامه بحر العلوم ونهاوندی:توقیع مشاهده با شناخت حضرت را نفی می کند.2-این توقیع ناظر به نفی مشاهده اختیاری است:مثل نهاوندی.3-این توقیع ناظر به نفی وتکذیب بابیت ونیابت است:مثل علامه مجلسی(بحار ج52 ص 151) که می گوید سیاق توقیع هم دلالت برآن دارد(که درتوقیع آمده:وصیت نکن کسی جانشینت باشد).فضای توقیع اگربررسی شود معلوم می شود شرایط ارتباط با نواب خاص بود وحضرت می خواستند جلوی سوء استفاده نیابت را بگیرند.

آیا مجاز به نقل کرامت هستیم؟عده ای با تفریط قبول نداشته وقبول کردن ونقل آن را رد می کنند وعده ای با افراط نقل آن را از وظایف می دانند.باید معتدل بود.اما فوائد نقل تشرفات:1-دلیل قاطع بودن بر اثبات وجود حضرت.2-افزایش یقین وایمان شیعیان 3-احساس آرامش وامنیت روانی4- اصلاح وتربیت ونقش سازندگی5-افزایش وتعمیق توجه به حضرت.