مبانی علمی وحدت و تقریب مذاهب اسلامیبازدید ۰

این اثر یازدهمین نشست علمی مرکز تخصصی ائمه اطهار است.
مطالب مندرجه در این اثر عبارتند از:
- حاکمیت قانون الهی
- برداشت های گوناگون از وحدت و تقریب
- مبانی وحدت اسلامی