مفهوم شناسی سلفیهبازدید ۰

: این اثر اولین نشست علمی مرکز تخصصی ائمه اطهار است. در این جلد به ادوار مختلف تاریخی اصحاب اثر و اصحاب حدیث پرداخته شده است