تاریخ تفکر سلفی گریبازدید ۰

این اثر دومین نشست علمی مرکز تخصصی ائمه اطهار است.در این جلد به معنای سلفیه و مبانی آنها و اقسام سلفیه اشاره شده است