جریان شناسی وهابیتبازدید ۰

این اثر چهارمین نشست علمی مرکز تخصصی ائمه اطهار است.در این جلد به جریان شناسی وهابیت، و جریانات مهم عربستان، و فرق سلفی گری جهادی با سلفی گری تکفیری اشاره شده است.