سعد بن ابی وقاصبازدید ۰

این کتاب پژوهشی تحلیلی در مورد یکی از شخصیت های بارز صدر اسلام است که با بی بصیرتی از مسیر خود جدا گشت و به تمام خدمات خود پشت پا زد.
این کتاب نگاهی دارد به زندگی سعد بن ابی وقاص که به صورت تحلیلی به زندگی این صحابه پرداخته شده است.